Maak van jouw Instagram account een sales machine met de Instapreneur cursus voor ondernemers

Algemene Voorwaarden Aranka World B.V.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

AV                               deze algemene voorwaarden.
Influencer                   de door Aranka World B.V. verzorgde online  exposure en content creatie voor bedrijven.
Coaching                    de door Aranka World B.V. verzorgde coaching in  groepsverband, individueel of online via video.
Dienst(en)                   alle coachingstrajecten, (online) programma’s en cursussen aangeboden door Aranka World B.V.
Deelnemer                  de Opdrachtgever die deelneemt aan een Coaching  traject.
Klant                            de persoon of personen aan wie Aranka World B.V.  haar diensten verleent
Opdrachtgever           de Opdrachtgever van Aranka World B.V., die deze AV accepteert.
Overeenkomst            de overeenkomst tussen Aranka World B.V. en  Opdrachtgever waarin de opdracht besloten ligt.
Partijen                        Aranka World B.V. en Opdrachtgever/Deelnemer tezamen.
Aranka Consultancy  Aranka Consultancy, onderdeel van Aranka World B.V., gevestigd aan de Paradijslaan 137 A, 3034 SK Rotterdam, Nederland en geregistreerd bij.                                       de Kamer van Koophandel onder nummer: 60152354, de gebruiker van deze AV.
Pretty Ambitious       Pretty Ambitious, onderdeel van Aranka World B.V., gevestigd aan de Paradijslaan 137 A, 3034 SK Rotterdam, Nederland en geregistreerd bij de                                       Kamer van Koophandel onder nummer: 60152354, de gebruiker van deze AV.
Aranka in Business    Aranka in Business, onderdeel van Aranka World B.V., gevestigd aan de Paradijslaan 137 A, 3034 SK Rotterdam, Nederland en geregistreerd bij                                        de Kamer van Koophandel onder nummer: 60152354, de gebruiker van deze AV.
Werkzaamheden      de door Aranka World B.V. te verrichten diensten in de ruimste zin des woords zoals omschreven in de Overeenkomst.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Aranka World B.V. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Aranka World B.V. voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
 3. De bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever houdt tevens de acceptatie van deze AV in.
 4. Aranka World B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Aranka World B.V.
  Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 5. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen hetgeen overeengekomen in de Opdracht en de AV prevaleert hetgeen overeengekomen in de Opdracht.
 6. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 7. De AV zullen op verzoek kosteloos door Aranka World B.V. worden toegezonden. De AV zijn tevens te raadplegen, te kopiëren en op te slaan middels de website www.prettyambitious.com of arankainbusiness.nl. 

 

Algemeen

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op zowel de Coaching, online Coaching, alle e-courses en 100k winst plan, Purpose & Profit. 

Artikel 2. Aanbod en offertes

 1. Een aanbod of offerte van Aranka World B.V. kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Aan het aanbod of de offerte kan geen enkel recht worden ontleend.
 2. Alle aanbiedingen van Aranka World B.V. hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Aranka World B.V. is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Aranka World B.V. zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Kennelijke fouten in het aanbod of de offerte, daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website van Aranka World B.V., binden Aranka World B.V. niet.
 4. Offertes van Aranka World B.V. zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Aranka World B.V. verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Aranka World B.V. zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen. 
 5. Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:
  a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Aanka Consultancy en/of
  b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Aranka World B.V. en/of
  c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.
 6. Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Aranka World B.V. genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Aranka World B.V. overeengekomen dienstverlening.
 7. Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Aranka World B.V. niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt. 


Artikel 3. Duur en afsluiting van de opdracht.

 1. De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven, de opdrachtbevestiging wordt per mail overeengekomen of staat op de offerte.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook. 


Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. Aranka World B.V. is verplicht om de opdracht naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig opdrachtnemer uit te voeren.  
 2. Aranka World B.V. kan geen garanties geven met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van door Aranka World B.V. toegepaste studies en verstrekte adviezen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van Opdrachtgever. Op Aranka World B.V. rust derhalve een inspanningsverplichting.
 3. Daar de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, kan Aranka World B.V. in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, tenzij dit uitdrukkelijk door Partijen is overeengekomen en het resultaat voldoende is bepaald.
 4. Aranka World B.V. is, indien door haar gewenst of noodzakelijk geacht, gerechtigd om bij de uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen, tenzij anders door Partijen overeengekomen.
 5. Indien Aranka World B.V. wegens ziekte of door andere omstandigheden niet in staat is om de Werkzaamheden uit te voeren, zal Aranka World B.V. Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan gezamenlijk een nieuwe afspraak c.q. datum plannen. 


Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien het tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden nodig blijkt om de Overeenkomst te wijzigen dan wel aan te passen, zullen Partijen hierover gezamenlijk overeenstemming bereiken.
 2. De wijziging van de Overeenkomst kan van invloed zijn op de einddatum van de afgesproken dienst.
 3. Indien de wijziging van de Overeenkomst invloed heeft op de vergoeding van de Werkzaamheden laat Aranka World B.V. dit zo spoedig als mogelijk, onder vermelding van het aangepaste bedrag, aan  Opdrachtgever weten.  
 4. Indien Opdrachtgever de uitvoering van de Werkzaamheden wilt uitstellen, laat Opdrachtgever dit schriftelijk aan Aranka World B.V. weten.
 5. Aranka World B.V. is gerechtigd om de kosten die ontstaan door het uitstel bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder deze kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, annuleringskosten van derden en gereserveerde ruimtes.


Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van de benodigdheden aan Aranka World B.V. voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door Aranka World B.V..
 2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem of haar ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.
 3. Aranka World B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door Opdrachtgever.
 4. Indien de benodigde informatie niet tijdig aan Aranka World B.V. wordt verstrekt, heeft Aranka World B.V. het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op eventueel door haar terbeschikkinggestelde locatie.
 6. Opdrachtgever informeert Aranka World B.V. tijdig omtrent voor Aranka World B.V. relevante informatie.
 7. Opdrachtgever stelt Aranka World B.V. onverwijld in kennis indien Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
 8. Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Aranka World B.V.


Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Aranka World B.V. zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Aranka World B.V. heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Aranka World B.V. niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel. 


Artikel 8. Vergoeding en betaling

 1. De door Aranka World B.V. bedongen vergoeding is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Aranka World B.V. is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden of daar inherent aan zijn, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder vallen tevens eventuele reis- en parkeerkosten.
 3. Aranka World B.V. is gerechtigd om van Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding van de Werkzaamheden te verlangen.
 4. Aranka World B.V. is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen vergoeding indien deze verhoging het gevolg is van wet- of regelgeving of door de stijging van lonen of door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst niet in redelijkheid waren te voorzien. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Betaling vindt plaats zoals omschreven in de door Aranka World B.V. verstrekte factuur, met inachtneming van de daarin opgenomen betalingstermijn.
 6. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever terstond en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
 7. Bij verzuim is Opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Alle incassokosten met betrekking tot de verkrijging van de voldoening in- en buite rechte komen voor rekening van Opdrachtgever, deze bedragen tenminste EUR 75.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van de vergoeding schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 10. Bij verzuim door Opdrachtgever heeft Aranka World B.V. een retentierecht op de door Opdrachtgever verstrekte benodigdheden en overige zaken van Opdrachtgever in het bezit van Aranka World B.V..


Artikel 9. Annuleringen en tussentijds beëindigen van de Overeenkomst

 1. Deelnemer heeft veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht zich te herroepen op de gesloten overeenkomst. Aranka World B.V. doet Deelnemer hiervan een bevestiging toekomen. 
 2. Bij online producten vervalt het recht op annuleren op het moment dat een product is gedownload of een online programma is gestart. Ongeacht hoe ver de deelnemer in het programma is.
 3. Indien Afnemer een e-course tussentijds beëindigt, zal geen verrekening plaatsvinden van de reeds gevolgde programma’s en het restant van de nog te volgen programma’s, tenzij er sprake is van ernstige omstandigheden die maken dat in redelijkheid niet gevergd kan worden dat betaling gerechtvaardigd is.
 4. Opdrachtgever kan de opdracht conform de volgende annuleringsregeling annuleren. De annuleringskosten zullen door Aranka World B.V. in alle redelijkheid worden bepaald op basis van reeds gemaakte kosten en de hierna volgende annuleringsregeling:
  1. Annulering door Opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de (eerste) coachingssessie kosteloos geschieden.
  2. Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de (eerste) coachingssessie is Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
  3. Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de (eerste) coachingssessie is Opdrachtgever verplicht 90% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
 5. Ongeacht het aantal weken waarbinnen Opdrachtgever de opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingen in rekening gebracht.
 6. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.
 7. Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Aranka World B.V. toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
 8. Aranka World B.V. mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Aranka World B.V. toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Aranka World B.V. verwacht kan worden. Aranka World B.V. behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.


Artikel 10. Facturerings- en betalingsvoorwaarden

 1. De kosten voor geleverde diensten door Aranka World B.V. worden door Aranka World B.V. door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Aranka World B.V. vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.
 2. Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Aranka World B.V. over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Aranka World B.V. worden opgeschort zonder dat Aranka World B.V. als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Aranka World B.V. in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.
 4. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Aranka World B.V. gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 5. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Aranka World B.V. plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Aranka World B.V. gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.
 6. Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Aranka World B.V. voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Aranka World B.V. dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom. 


Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Aranka World B.V. en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Aranka World B.V. geleverde dienstverlening.
 2. Aranka World B.V. is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Aranka World B.V. rust slechts een inspanningsverplichting.


Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Aranka World B.V. niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Aranka World B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht
 2. Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzien of onvoorzien en waarop Aranka World B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval ook verhindering van door Aranka World B.V. ingeschakelde derden, ziekte, verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden.
 3. Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Aranka World B.V. separaat in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.


Artikel 13. Klachten

 1. Opdrachtgever stelt Aranka World B.V. zo spoedig als mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.
 2. Klachten over gegeven Coachingssessies dienen zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 7 dagen na het eindigen daarvan aan Aranka World B.V. te worden gemeld.
 3. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Aranka World B.V. deze zo goed als mogelijk proberen te verhelpen, indien dit niet (meer) mogelijk is, is Aranka World B.V. slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 10.
 4. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Aranka World B.V..


Artikel 14. Geheimhouding

 1. Aranka World B.V. is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Aranka World B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. 


Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten / Auteursrechten

 1. Op alle door Aranka World B.V. ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Aranka World B.V. verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.
 2. Alles wat door Aranka World B.V. ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Aranka World B.V.. Dat geldt ook voor de door Aranka World B.V.uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Aranka World B.V..

   

Artikel 16. Marketing

 1. Aranka World B.V. is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht. Aranka World B.V. zal Opdrachtgever informeren indien en voor zover de naam van Opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Opdrachtgever heeft het recht een dergelijke publicatie te verhinderen, indien daartoe zwaarwegende gronden aanwezig zijn.
 2. Aranka World B.V. kan Opdrachtgever vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met Aranka World B.V.. Opdrachtgever geeft Pretty Ambtious / Aranka in Business toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en social media kanalen te plaatsen. Indien Opdrachtgever niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of social media kanalen van Aranka World B.V. zal Opdrachtgever Aranka World B.V. hierover per e-mail, conform hetgeen geregeld in de privacyverklaring van Aranka World B.V., informeren.


Artikel 17. Bijzondere bepalingen

 1. Aranka World B.V. behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Aranka World B.V. van de volledige opdrachtsom.
 • Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.


Coaching 

Hetgeen bepaald in dit hoofdstuk ziet specifiek op de Coaching. Ingeval van tegenstrijdigheden met de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 prevaleren de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 18. Coaching

 1. Een Coachingssessie kan tot 48 uur van te voren geannuleerd worden door Opdrachtgever. Op de geplande dag van de Coachingssessie kan deze niet meer afgezegd worden, de desbetreffende Coachingssessie komt dan te vervallen, Opdrachtgever is alsdan het volledige bedrag voor de Coachingssessie verschuldigd. 
 2. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan om de, tijdens een coachingssessie door Aranka World B.V. met hem of haar gedeelde sheets, opdrachten, presentaties of ieder ander materiaal met derden te delen of voor andere doeleinde te gebruiken, een en ander in de ruimste zin des woords. 
 3. Aranka World B.V. is nimmer restitutie van reeds ontvangen gelden verschuldigd.
 4. De start van een Coaching kan op basis van te weinig aanmeldingen door Aranka World B.V. worden opgeschort totdat er voldoende aanmeldingen zijn. 
 5. Aranka World B.V. kan ingeval dat voldoende aanmeldingen uitblijven de start van de Coaching in zijn geheel niet door laten gaan. Opdrachtgever heeft alsdan het recht op volledige restitutie van de door hem of haar betaalde gelden.
 6. Indien Aranka World B.V. een Coaching met derden organiseert zal Aranka World B.V. met de derden haar deel van de Coaching overeenkomen. Aranka World B.V. is enkel aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar deel in de Coaching.
 7. Aranka World B.V. aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van het deel van de derden.


Artikel 19. Deelname Coaching

 1. Aranka World B.V. hecht grote waarde aan de samenstelling en dynamiek tussen de Deelnemers van de Coaching. Aranka World B.V. behoudt zich daarom het recht voor om Deelnemer bij verstoring hiervan deelname aan de Coaching te ontzeggen.
 2. Deelnemer is tijdens de Coaching verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag en de consequenties daarvan
 3. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan om de, tijdens een coachingsessie door Aranka World B.V. met hem of haar gedeelde sheets, opdrachten, presentaties of ieder ander materiaal met derden te delen of voor andere doeleinde te gebruiken, een en ander in de ruimste zin des woords. 
 4. Ingeval van uitsluiting van deelname heeft Deelnemer geen recht op restitutie van door hem of haar betaalde gelden, tenzij er volgens Aranka World B.V. bijzondere omstandigheden zijn die restitutie rechtvaardigen. 
 5. Indien Deelnemer niet kan deelnemen aan een individuele coachingsessie zal Deelnemer Aranka World B.V. hieromtrent informeren. Partijen zullen dan gezamenlijk tot een oplossing komen, daar de aard van de Coaching het inhalen van een sessie niet mogelijk maakt.


Artikel 20. Tussentijds opzeggen Coaching

 1. Indien Deelnemer na de aanvang van de Coaching zijn of haar deelname opzegt danwel stopt met de deelname aan de Coaching, heeft hij of zij geen recht op restitutie van de door hem of haar betaalde gelden en is hij of zij het eventueel resterende bedrag ook dan verschuldigd, tenzij er volgens Aranka World B.V. bijzondere omstandigheden zijn die restitutie of het uitblijven van verdere betaling rechtvaardigen. 


Influencer 

Hetgeen bepaald in dit hoofdstuk ziet specifiek op de Influencer samenwerkingen. Ingeval van tegenstrijdigheden met de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 prevaleren de bepalingen uit dit hoofdstuk.

@Aranka.World is onderdeel van ArankaWorld B.V.


Artikel 21. Uitvoering opdracht

 1. Aranka World B.V. is verplicht om de opdracht naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig opdrachtnemer uit te voeren.  
 2. Aranka World B.V. kan geen garanties geven met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van door Aranka World B.V. toegepaste content en verstrekte advertenties. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van Opdrachtgever. Op Aranka World B.V. rust derhalve een inspanningsverplichting.
 3. Daar de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, kan Aranka World B.V. in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, tenzij dit uitdrukkelijk door Partijen is overeengekomen en het resultaat voldoende is bepaald.
 4. Aranka World B.V. is, indien door haar gewenst of noodzakelijk geacht, gerechtigd om bij de uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen, tenzij anders door Partijen overeengekomen.
 5. Indien Aranka World B.V. wegens ziekte of door andere omstandigheden niet in staat is om de Werkzaamheden uit te voeren, zal Aranka World B.V. Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan gezamenlijk een nieuwe afspraak c.q. datum plannen.